Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

kaszamanna
6909 dcf6
Reposted fromEkran Ekran viasurpriseme surpriseme
kaszamanna

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

kaszamanna
6857 bdc2 500

July 07 2015

kaszamanna
0772 3df1

June 30 2015

kaszamanna
2526 3e05
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialeksandra leksandra
kaszamanna
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viadzony dzony

June 29 2015

kaszamanna
5448 c4b0
Reposted fromvitek vitek viaMigotliwa Migotliwa

June 24 2015

kaszamanna
jest trzecia rano i bardzo potrzebuję z kimś porozmawiać. 

z Tobą już nie, a z Tobą jeszcze. może nigdy i wcale? 

June 20 2015

kaszamanna
9990 f6f0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
0673 2242 500

Organek

Reposted fromLittleJack LittleJack viaGentlemans Gentlemans
kaszamanna
7566 de29
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamauak mauak
kaszamanna
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viasurpriseme surpriseme
kaszamanna
7140 4216
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl
kaszamanna
7903 ecfc 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viatosiaa tosiaa
kaszamanna
1874 ee95 500
Reposted fromkoprobo koprobo viaarrependimento arrependimento
kaszamanna
4545 0236 500
Reposted fromzoja zoja viaarrependimento arrependimento

June 04 2015

kaszamanna
1141 bf2c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

June 02 2015

kaszamanna

nie za­kochuj się
ostrzegam
tak jak większość ludzi
przed­sta­wia się światu
po­win­nam mieć to na wizytówce

od­wróć myśli
za­nim zaczniesz marzyć
o wspólnej przyszłości

będzie ci przy mnie nieziemsko
racja
ale nikt nie mówi tu o niebie
nie mu­sisz iść za mną w ogień
to i tak będzie piekło

mam błąd wpisany
w akt urodzenia
żyję

— Maria Goniewicz 'Uwaga'
Reposted frombzdura bzdura viapiromanka piromanka
9073 c0ad 500
Reposted fromedenpath edenpath viasurpriseme surpriseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl